Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Kwalifikacja wojskowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO W 2018 ROKU

Podstawa prawna;

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.
 2. Zarządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa mazowieckiego.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą:

 • mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowe ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018  kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 994);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 1. kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 2. kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
 3. kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
 4. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 5. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia badanego komisja nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej można zaliczyć badanego do kategorii B, pozostawiając mu czas na diagnostykę i leczenie oraz skompletowanie dokumentacji lekarskiej.
 6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może kierować osoby na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwację szpitalną.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej :

1)po raz pierwszy – przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

a)dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b)dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dotyczącą stanu zdrowia.

2)przed komisję lekarską kolejny raz – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniej kwalifikacji;

ponadto, dla potrzeb ewidencji wojskowej zgłaszający się do kwalifikacji  po raz pierwszy, przedstawia na rejestracji:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU LIPSKIEGO W 2018 R.

 1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: 27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 14 - Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - ​Tel.; 48 37 80 804 (internat), kom. 698 738 351 (sekretarz)
 2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej: 19 marca, zakończenie kwalifikacji; 30 marca 2018r.
 3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu lipskiego;

 

Lp.

 

Gmina

 

Data

stawiennictwa

Liczba osób do kwalifikacji

 

Razem

Uwagi

(kolejność stawiennictwa)

rocznik

1999

roczniki

starsze

kobiety

1.

Solec n/Wisłą

19.03.- 20.03

47

6

0

53

1

2.

Chotcza

20.03.

16

2

0

18

2

3.

Ciepielów

21.03 – 22.03.

42

1

2

43

3

4.

Rzeczniów

22.03

25

0

0

25

4

5.

Lipsko

23.26.27.03

66

3

2

69

5

6.

Sienno

27.03.- 28.03

36

10

0

46

6

7.

Dzień dla kobiet

29.03

0

0

4

0

7

8.

Dzień dodatkowy

30.03

0

0

0

0

8

9.

Razem Powiat

10 dni

232

22

4

258

 

 

4. Skład osobowy- Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Lipskiego.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Komisji

specjalność / stanowisko

1.

Sosiński Robert Jerzy

Przewodniczący

Lekarz medycyny

2.

Anna Mital Wiśniewska

Sekretarz

Referent w Starostwie Powiatowym

3.

Agata Bochenek

Obsługa miary i wagi

Pielęgniarka