Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

. Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!

Kwalifikacja wojskowa 2017

  • Mapa
    Mapa

STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko

tel./fax   48 37-83-032; kom.  0 509 409 219; e-mail:kryzys@powiatlipsko.pl

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO W 2017 ROKU

Podstawa prawna;

1). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

2). Zarządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017r. na terenie województwa mazowieckiego.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą:

- mężczyźni urodzeni w 1998 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1996-1997 r., które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowe ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017

 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2) kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

3) kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia badanego komisja nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej można zaliczyć badanego do kategorii B, pozostawiając mu czas na diagnostykę i leczenie oraz skompletowanie dokumentacji lekarskiej.

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może kierować osoby na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwację szpitalną.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej :

1) po raz pierwszy – przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokumentację medyczną z ostatnich dwunastu miesięcy, dotyczącą stanu zdrowia,

2) przed komisję lekarską kolejny raz – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniej kwalifikacji;

 

ponadto, dla potrzeb ewidencji wojskowej zgłaszający się do kwalifikacji  po raz pierwszy, przedstawia na rejestracji:

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU LIPSKIEGO W 2017 R.

1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: 27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 14 - Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, tel.; 48 37 80 804 (internat), kom. 0 698 738 351 (sekretarz)

2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej: 20 marca, zakończenie kwalifikacji; 30 marca 2017r.

3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu lipskiego;

 

 

Lp.

 

Gmina

 

Data

stawiennictwa

Liczba osób do kwalifikacji

 

Razem

Uwagi

(kolejność stawiennictwa)

rocznik

1998

roczniki

starsze

kobiety

1.

Chotcza

20.03.

12

1

0

13

1

2.

Solec n/Wisłą

20.03.- 21.03

41

6

0

47

2

3.

Ciepielów

22.03 – 23.03.

39

1

0

40

3

4.

Lipsko

23.03. - 24.03

61

4

0

65

4

5.

Rzeczniów

27.03

25

0

0

25

5

6.

Sienno

27.03.- 28.03

36

2

0

38

6

7.

Dzień dla kobiet

29.03

 

 

 

 

7

8.

Dzień dodatkowy

30.03

 

 

 

 

8

9.

Razem Powiat

9 dni

214

14

0

228

 

 

4. Skład osobowy- Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Lipskiego.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Komisji

specjalność / stanowisko

1.

Sosiński Robert Jerzy

Przewodniczący

Lekarz medycyny

2.

Anna Mital Wiśniewska

Sekretarz

Referent w Starostwie Powiatowym

3.

Agata Bochenek

Obsługa miary i wagi

Pielęgniarka