Statut

STATUT AMATORSKIEGO LUDOWEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO "OLD BOYS" w Lipsku
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Amatorskie Ludowe Towarzystwo Sportowe "OLD-BOYS" w Lipsku i zwane jest dalej w treści Statutu "Towarzystwem".
§ 2
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lipsko n/ Wisłą
§ 3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 4
Towarzystwo może być członkiem innych organizacji społecznych.
§ 5
Towarzystwo używa godła / projekt graficzny godła stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu /, flagi w kolorach czerwono- zielono- białych / projekt graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do Statutu /oraz barw: czerwono - zielono - białych
§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.
Rozdział II
Cel i środki działania
§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1.rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
2.współudział w wychowaniu swoich członków w duchu poszanowania zasad demokracji i patriotyzmu,
3.czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym mieszkańców wsi i miasta
4.popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz higienicznego trybu życia