Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Działalność nowej władzy powiatu na początku kadencji

Archiwum » Archiwum 2019 » Działalność nowej władzy powiatu na początku kadencji

- Będą brane pod uwagę wszystkie głosy, które… mam nadzieją z rozwagą przyczynią się do budowania wspólnego dobra dla naszego powiatu. Silnikami tego „naszego statku” będą wszystkie gminy powiatu lipskiego, a współpraca z nimi i ogólne zrozumienie, będą najważniejszą cechą VI kadencji Rady Powiaty Lipskiego – tymi słowami 19 listopada, Sławomir Śmieciuch podczas inauguracyjnej sesji nowej rady powiatu podziękował radnym za wybór jego kandydatury na objecie funkcji Starosty. Zaznaczył nimi również swoją wizję na podejmowane działania.

 

Po kilku pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych władz słowa te są skrupulatnie realizowane. Podczas III sesji zostały powołane komisje stałe, które pracują na rzecz powiatu lipskiego. Są one głównym filarem działalności całej rady. Wszystkie materiały, które do niej wpływają są wnikliwie analizowane.

 

Obecną radę tworzy pięć komisji: Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Radosław Drąg, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Jan Cyran, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu – Przewodniczący Jerzy Pasek, Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Przewodniczący Andrzej Czajkowski i Komisja Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji –Przewodniczący Stanisław Wajs. Każdy z Przewodniczących pochodzi z komitetów wyborczych, które wprowadziły do Rady Powiatu Lipskiego swoich przedstawicieli: Prawa i Sprawiedliwości, Niezależnych Razem, Aktywnego Samorządu i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stanowi to dobry gest ze strony koalicji sprawującej władzę w powiecie, by wszyscy radni włączyli się do pracy na rzecz wspólnego dobra. Jest wiele różnorodnych problemów, które dotyczą spraw powiatu lipskiego, ale jeśli wszyscy będą sumiennie pracować, to są one do rozwiązania.

 

Od pierwszych dni aktywność obecnego zarządu jest bardzo duża. Dotyczy to uczestnictwa w spotkaniach z Parlamentarzystami regionu radomskiego, którzy również deklarują chęć współpracy i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. Cel i dewiza jest taka, aby współpracować ze wszystkimi i wzajemnie sobie pomagać, bo wszystko co jest wykonywane dotyczy powiatu, a powiat nie jest tylko nazwą samą w sobie. Są to przede wszystkim gminy, które muszą się równomiernie rozwijać. Każda z nich ma swoje problemy, ale wspólnymi siłami, przy odpowiedniej współpracy z powiatem, a szczególnie z Parlamentarzystami naszego terenu, te problemy powinny być rozwiązane.

 

Ważna nić porozumienia…

 

Porozumienie miedzy gminami to zupełna nowość w historii powiatu lipskiego. Przynajmniej według planu, który zakłada szereg spotkań z Włodarzami Gmin naszego powiatu. Kilka takich spotkań już zostało zrealizowanych.

 

- Według mnie wspólna droga działania to słuszna droga. Ważne by ustalić priorytety na kolejne 5 lat – mówi Sławomir Śmieciuch.

 

Jeżeli dana gmina posiada środki i plan na podjęcie istotnej inwestycji, to władze powiatu są otwarte na stosowną pomoc w ich realizacji. Dotyczy to wielu dziedzin funkcjonowania społeczeństwa. Wiadomym jest, że zaangażowanie ze strony powiatu będzie zależne od przewidzianego budżetu.

 

Powiat lipski według planu ma również lepiej i coraz wydajniej służyć swoim mieszkańcom. Energia, która zostanie poświęcona na stworzenie schematu wspólnego porozumienia między gminami w istocie powinna przynieść wymierne korzyści. Dotyczy to dialogu między radnymi powiatowymi na sesjach. Każdy radny reprezentuje sprawy mieszkańców gminy, z której został wybrany. Jest więc reprezentantem wójta, czy burmistrza na sesji. Konkretne ustalenia z Włodarzami Gmin naszego powiatu mają być respektowane przez wszystkich radnych powiatowych.

 

Sprawy priorytetowe – w oparciu o budżet na 2019 r.

 

Budżet powiatu w dużej mierze został przygotowany przez poprzedni zarząd. Nastąpiły pewne korekty, na które obecny skład zarządu nie miał wpływu.

 

Obecny budżet został opracowany na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w oparciu o kwoty przyznanej subwencji ogólnej oraz o udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego konstruowanie powstało również na podstawie kwot przyznanych dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Uwzględniono także informacje z jednostek budżetowych powiatu o planowanych dochodach własnych. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem budżetu określonym w ustawie budżetowej z różnych powodów, na które nie ma bezpośredniego wpływu, jednakże budżet uwzględnia standardowe kwoty.

 

Dochody powiatu są skalkulowane na poziomie 49 119 709 zł, z czego około 8 mln zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Ponad 25 mln zł to subwencja ogólna. Udział powiatu we wpływach od podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie około 5 mln zł. Pozostałe środki budżetu powiatu to środki własne oraz pozyskane z różnych źródeł. W związku z tym budżet powiatu lipskiego to w dużej mierze subwencje, czyli pieniądze przychodzące. Są one racjonalnie rozdzielane o istotne potrzeby, choć zadań zleconych jest coraz więcej.

 

Oświata

 

Blisko 19,5 mln zł jest przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb oświatowych (brakuje około 3 mln zł; na pokrycie wydatków bieżących, czyli wypłatę pensji i pochodnych). To jeden z największych obciążeń powiatu lipskiego. Zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżki dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. W tej kwestii należy również uwzględnić zmianę liczebności uczniów gimnazjów, zmiany liczby etatów nauczycieli i zmiany liczby awansów zawodowych nauczycieli. To ma znaczący wpływ na określenie subwencji oświatowej.

 

Pensje dla nauczycieli i jej pochodne to nie wszystko. W ciągu 2019 roku będą szukane środki na inwestycje, które podniosą poziom kształcenia. Istotą jest znalezienie odpowiedniej oferty dla młodzieży, która na kolejnym etapie edukacji będzie chciała się kształcić w szkołach powiatu lipskiego. Będzie ona tym lepsza im bogatsza. W perspektywie rozwoju oferty jest odbudowanie szkolnictwa zawodowego, które będzie dostosowane do obecnego rynku pracy. W tej sprawie zostaną podjęte rozmowy z przedsiębiorcami, Powiatowym Urzędem Pracy i dyrektorami szkół.

 

Drogi powiatowe

 

Budżet 2019 r. na drogi powiatowe obejmuje kwotę 6 107 000 zł. Priorytetową kwestią w tym punkcie jest ukończenie drugiej część zadania, które zostało rozpoczęte w ubiegłym roku na terenie gminy Ciepielów (mowa o kwocie ponad 2 mln zł). W przeciwnym razie subwencja zostanie cofnięta.

 

Ponadto do Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego została złożona dokumentacja na dwie kolejne drogi. Jedna dotyczy miejscowości Ciecierówka, gm. Rzeczniów, druga uwzględnia drogę w kierunku Pcina, gm. Ciepielów. W perspektywie jest również złożenie dokumentacji dotyczącej drogi w Szymanowie, gm. Lipsko.

 

Obecnie trwa finalizowanie ustaleń dotyczących planu pięcioletniego, który będzie obejmował umowę pomiędzy Wójtami Gmin powiatu lipskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko i Starostą Lipskim (odnośnie budżetu z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych). Umowa ta ma zawierać ujęcie stałego i elastycznego schematu postępowania w chwili pozyskania stosownych dofinansowań. Biorąc powyższe pod uwagę, realizacja takiej umowy może być dokonana już w najbliższym czasie. Istnieje projekt oraz dokumentacja, obejmująca przebudowę jednej z głównych dróg powiatowych relacji Jawor Solecki – Sienno (około 7 km). Wszystko zależy od tego, jakie projekty i jakie warunki postawią czynniki zewnętrzne, które umożliwią modernizację, remont czy też w ogóle budowę nowej drogi. Mariusz Strąk, Wójt gminy Sienno jest nią bardzo zainteresowany. Starosta Lipski również. Droga ta stanowi istotny priorytet, gdyż ruch drogowy na niej jest duży. Trzeba więc zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na tym odcinku.

 

Pomoc społeczna

 

Na pomoc społeczną budżet Starostwa Powiatowego w Lipsku przeznacza kwotę nieco ponad 10 700 000 zł, która będzie wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów, czyli utrzymanie wszystkich instytucji powiatowych. W perspektywie pomocy społecznej jest przede wszystkim rozwój w tej sferze. Istnieje już pomysł na stworzenie nowej instytucji pomocy społecznej na terenie gminy Solec nad Wisłą. Taką inicjatywę podjął Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą, ks. Krzysztof Maj, Prezes Fundacji Imienia Księcia Krzysztofa Zbaraskiego, przy wsparciu Starosty Lipskiego. W powstałej instytucji, znajdzie zatrudnienie około 5 osób, być może w następnym etapie będzie to już kilkanaście osób. Podobny pomysł został skierowany do Wójta gminy Ciepielów, a dotyczy on dworku w Łaziskach. Z kolei w gminie Sienno z inicjatywy Starosty Lipskiego, Wójta Gminy Sienno i Fundacji Doroty Podsiadło pod nazwą „Niepokonani” może powstać ośrodek dla osób pokrzywdzonych, mniej zaradnych życiowo i doświadczających przemocy w rodzinie. Zostały już rozpoczęte rozmowy w tym temacie ze Zdzisławem Sipierą, Wojewodą Mazowieckim, przy dużym zaangażowaniu Ministra Marka Suskiego z Pis. Gmina Sienno przekazała już obiekt (w miejscowości Osówka) do realizacji tego pomysłu.

 

Przy współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku w Lipsku powstanie Dom Seniora. W tym celu zagospodarowane zostaną wolne pomieszczenia przy ul. Partyzantów.

Wszystkie te plany łączy zabezpieczenie finansowe.

 

Troską jest również zabezpieczenie dobrego działania i zwiększenie oferty dla pacjentów w służbie zdrowia.

 

Kondycja lipskiego szpitala

 

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się obecna kadencja to sytuacja finansowa szpitala. To największy zakład pracy w naszym regionie. Biorąc pod uwagę społeczny głos, instytucja ta nie będzie zamknięta. Są natomiast poczęte starania w kierunku znalezienia rozwiązania trudnej sytuacji w tej instytucji. Odbyło się kilka spotkań z Parlamentarzystami, m. in. Anną Kwiecień, Posłanką PiS (która mocno zaangażowała się w sprawy lipskiego szpitala), czy Adamem Bielanem, Wicemarszałkiem Senatu. Było również spotkanie z Januszem Cieszyńskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wszystkie odbyte rozmowy były bardzo konstruktywne. Wynikało z nich m. in., że dyrekcja Narodowego Funduszu Zdrowia jest pozytywnie nastawiona na zaproponowane rozwiązania (start w różnego rodzaju konkursach, czy możliwość dofinansowania).

 

Trzy podstawowe problemy dotyczące lipskiej służby zdrowia na rok 2019 to:

- zakup nowego aparatu rentgenowskiego (to ponad 1 800 000 zł),

- dostosowanie sterylizacji do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,

- wyposażenie szpitala w urządzenia przystosowane do utworzenia poradni endoskopowej i podpisanie kontraktu na taka usługę.

 

Sprawy te spotkały się ze zrozumieniem Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego, który przyznał, że powiat lipski do tej pory był pod tym względem zaniedbywany.

 

Rozpoczęte rozmowy zaowocowały wizytą w lipskim szpitalu: Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i Anny Kwiecień, Posłanki PiS.

Przedstawiciel Ministerstwa był bardzo mile zaskoczony oddziałami, które zostały poddane wizytacji oraz poziomem ich wyposażenia. Był również pod wrażeniem pozytywnych opinii pacjentów. Wizyta obejmowała także rozmowę na temat sugerowanej ścieżki pomocy. Padły zobowiązania i ich konkretne sformułowania dotyczące poradni endoskopowej, która zostanie utworzona. Równolegle będą trwały starania o wyposażenie szpitala w aparat rentgenowski. Ten rok zapowiada także przygotowanie do wykonania niezbędnych formalności związanych z dostosowaniem szpitala w sferze sterylizacji.

 

Ministerstwo Zdrowia nie może sobie pozwolić na to, żeby któryś ze szpitali w sieci oddłużyć, a inne pozostawić samym sobie. Z kolei nad planem restrukturyzacji jednostki trzeba przysiąść, stworzyć go i wykonać. W tej chwili w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ponad 90 % przeznacza się na płace. Wobec tego nie ma możliwości inwestowania w rozwój i niezbędne wyposażenie. Trzeba to zmienić. Z zasady wynika, że jeżeli 85 % kontraktu będzie wydatkowane na wynagrodzenia, to pozostała reszta stanowi niezbędne minimum, które może być inwestowane w rozwój szpitala.

 

Szpital w Lipsku znalazł się w trudnej sytuacji z bardzo ważnego powodu. Wszystkie kontrakty w sieci, które nastąpiły po zmianie, były brane z punktu widzenia 2015 roku. Był on wskazany przez większość powiatowych szpitali jako najlepszy. W lipskim szpitalu był to niestety rok najgorszy. Trzeba również zaznaczyć, że do tej pory, w tej sferze nie było długów. Ich generowanie zostało rozpoczęte po określeniu sposobu kontraktowania, który został naliczony na najniższym poziomie. Ponadto pracownicy sfery medycznej według wdrożonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia otrzymali podwyżki. Do tego dochodzi wymiana starzejącego się już sprzętu itd.

 

W trudnej sytuacji jest także Oddział Ginekologiczno – Położniczy, który przynosi największe straty. Wiadomym jest, że taki oddział mógłby się sam finansować, bez generowania strat w przypadku, gdyby była duża liczba narodzin (około 500). W lipskim szpitalu rocznie rodzi się około 300 dzieci. Obecnie oddział ten ma nowego ordynatora i pracuje w nim kilka nowych osób. Najbliższe pół roku pokaże czy zmiana kierownictwa i sposobu zarządzania Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym w Lipsku spowoduje trend wzrostowy w liczbie narodzin. W powiecie lipskim dominuje społeczeństwo w wieku senioralnym. Młodzież wyprowadza się do większych ośrodków miejskich, które potencjalnie dają większe możliwości rozwoju kariery zawodowej. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to zakres usług w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym zostanie ograniczony.

 

Szpital w Lipsku może jednak pochwalić się i takimi oddziałami, w których generowane są zyski np. ortopedia, która słynie z doskonale przeprowadzanych operacji stawu biodrowego, czy też rehabilitacja, na którą przybywają osoby z odległych miejscowości. Jeżeli dojedzie do sytuacji, kiedy liczba łóżek, w którymś z oddziałów zostanie ograniczona, to ich zagospodarowanie dotyczyć będzie właśnie Oddziału Rehabilitacji.

 

Odział Ortopedii swojego czasu słynął, z dobrze wykonanych operacji i wstawiania endoprotez. Tu zyski były największe, jednak usługi te zostały przeniesione do szpitali wyższego szczebla. Jeżeli w tej kwestii nastąpią jakieś zmiany, to będą to zmiany systemowe.

Służba zdrowia powinna być jak najbliżej ludzi. Pacjenci pochodzący z naszego powiatu powinni otrzymać pomoc na miejscu, a nie szukać jej w jednostkach odległych o kilkadziesiąt kilometrów od Lipska. Ta kadencja, to czas na zmianę sposobu myślenia i wizji pomocy dla lipskiego szpitala. Choć Ministerstwo Zdrowia w zasadzie patrzy na służbę zdrowia z globalnego punktu, w skali całej Polski, to właśnie przez podjęte już rozmowy i odbyte spotkania są realizowane próby rozwiązania istotnych problemów.

 

Promocja powiatu

 

Mieszkańcy powiatu lipskiego powinni być informowani na bieżąco o podejmowanych działaniach. Powinni również wiedzieć, gdzie zwrócić się w razie załatwienia sprawy administracyjnej, a dotyczącej Starostwa Powiatowego. W związku z tym praca urzędników wymaga przejrzystości, a ważne inwestycje transparentności.

 

Jak wynika z konkretnej ustawy, sesje rady powiatu mają być nagrywane. Już teraz każdy może śledzić ich przebieg na bieżąco (nagrania cechuje dwuwymiarowość w postaci dźwięku i wizji), a odpowiednie hiperłącza do ich transmisji znajdują się w wyszczególnionych zakładkach na stronie Starostwa Powiatowego w Lipsku. Tam również można znaleźć nagrania zarchiwizowane.

 

Do tej pory w starostwie była blokada Facebooka - portalu społecznościowego. Niebawem zostanie na nim utworzona specjalna strona pod nazwą „Starostwo Powiatowe w Lipsku”, na której użytkownicy tego portalu będą mogli znaleźć wiele ciekawych informacji o:

- działalności samorządu powiatu lipskiego,

- bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem urzędu,

- zmianach ustawowych, które na przykład będą wymagały złożenia przez interesantów nowych wniosków,

- wydarzeniach związanych z powiatem lipskim (sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),

- ważnych komunikatach meteorologicznych oraz od służb mundurowych itp.

 

Promocja na portalu Facebook wydaje się być dobrym pomysłem, gdyż obecnie ponad 80 % społeczeństwa z niego korzysta. To najłatwiejszy i najszybszy sposób, by dotrzeć do ludzi z ważną informacją. Wiele instytucji państwowych oraz samorządowych już korzysta z tego portalu.

 

W planie jest również zakup odpowiedniego sprzętu (kamera, dyktafon) za pomocą którego będą powstawały ważne komunikaty i oficjalne stanowiska w wielu społecznych kwestiach ze strony władz powiatowych. Przepływ informacji ma być konkretny i publiczny.

 

Promocja powiatu to także temat godny dialogu i konstruktywnej rozmowy z Włodarzami Gmin naszego powiatu. W tej sprawie już zostały podjęte pewne ustalenia dotyczące wydarzeń plenerowych w okresie wiosna – lato 2019 r. Poruszono kwestie terminów takich imprez. Tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się w Lipsku. Za ich realizację będzie odpowiedzialny sztab organizacyjny złożony z pracowników starostwa. Zrealizowanie takiego wydarzenia wymaga opracowania odpowiedniego programu uwzględniającego udział znanych artystów i zapewnienie wielu towarzyszących atrakcji. To również okazja, żeby promować nasze lokalne talenty i dusze artystyczne.

 

Zarówno Starosta Lipski jak i Radni Powiatu Lipskiego są otwarci na każdy społeczny sygnał podejmowany przez mieszkańców powiatu lipskiego.

tekst i foto: Materiały SP Lipsko

 • II Sesja Rady Powiatu
  II Sesja Rady Powiatu
 • Spotkanie samorządowców
  Spotkanie samorządowców
 • Spotkanie samorządowców
  Spotkanie samorządowców
 • Spotkanie samorządowców
  Spotkanie samorządowców
 • Spotkanie samorządowców
  Spotkanie samorządowców
 • Wizyta Ministra Zdrowia
  Wizyta Ministra Zdrowia
 • Wizyta Ministra Zdrowia
  Wizyta Ministra Zdrowia
 • Wizyta Ministra Zdrowia
  Wizyta Ministra Zdrowia
 • Wizyta Ministra Zdrowia
  Wizyta Ministra Zdrowia
 • Wizyta Posłanki Anny Kwiecień
  Wizyta Posłanki Anny Kwiecień
 • Wizyta Posłanki Anny Kwiecień
  Wizyta Posłanki Anny Kwiecień