Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego za rok 2019

Archiwum » Archiwum 2020 » Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego za rok 2019

Przypomnijmy zapowiedź Starosty Lipskiego – Sławomira Śmieciucha podczas inauguracyjnej sesji nowej rady powiatu, która odbyła się 19 listopada 2018 roku:

- „(…)Będą brane pod uwagę wszystkie głosy, które… mam nadzieję z rozwagą przyczynią się do budowania wspólnego dobra dla naszego powiatu. Silnikami tego „naszego statku” będą wszystkie gminy powiatu lipskiego, a współpraca z nimi i ogólne zrozumienie, będą najważniejszą cechą VI kadencji Rady Powiatu Lipskiego(…)”.

 

Ważna nić porozumienia…

 

Porozumienie miedzy gminami to zupełna nowość w historii powiatu lipskiego. W ciągu całego 2019 roku zrealizowano kilkanaście spotkań z włodarzami gmin.

 

-„Według mnie wspólna droga działania to słuszna droga. Ważne by ustalić priorytety na kolejne lata. Jeżeli dana gmina posiada środki i plan na podjęcie istotnej inwestycji, to władze powiatu są otwarte na pomoc w ich realizacji. Dotyczy to wielu dziedzin funkcjonowania społecznego. Wiadomym jest, że zaangażowanie ze strony powiatu w głównej mierze jest zależne od przewidzianego w danym roku budżetu” – mówi Starosta Lipski.

Stwierdza również, że powiat lipski według planu nowych władz w VI kadencji funkcjonowania, ma lepiej i coraz wydajniej służyć swoim mieszkańcom. Energia, z jaką powiat realizuje schemat wspólnego porozumienia między gminami powoli przynosi wymierne korzyści. Dotyczy to dialogu między radnymi powiatowymi na komisjach i sesjach. Każdy radny reprezentuje sprawy mieszkańców gminy z której został wybrany, lecz powinien to umiejętnie połączyć z rozwojem całości powiatu.

 

Już po pierwszym roku funkcjonowania nowych władz, można stwierdzić, że słowa te są skrupulatnie realizowane.

W ramach Rady Powiatu wydzielono pięć komisji:

 • Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Radosław Drąg,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Jan Cyran,
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu – Przewodniczący Jerzy Pasek,
 • Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Przewodniczący Andrzej Czajkowski
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji – Przewodniczący Stanisław Wajs.

Każdy Przewodniczący pochodzi z innego komitetu wyborczego: Prawo i Sprawiedliwość, Niezależni Razem, Aktywny Samorząd i Polskie Stronnictwo Ludowe, co stanowi przykład dobrej współpracy.

 

Od pierwszych dni, aktywność obecnego zarządu jest bardzo duża. Dotyczy to również uczestnictwa w spotkaniach z parlamentarzystami regionu radomskiego, którzy zadeklarowali chęć współpracy i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych. Cel i dewiza jest taka, aby współpracować ze wszystkimi i wzajemnie sobie pomagać, bo wszyscy pracujemy dla dobra powiatu, a ten powiat nie jest tylko nazwą samą w sobie. Są to przede wszystkim gminy, które muszą się równomiernie rozwijać. Każda z nich ma swoje ważne sprawy i problemy, ale wspólnymi siłami, przy odpowiedniej współpracy na każdym szczeblu samorządowym i parlamentarnym, powinny być rozwiązane.

 

Sprawy priorytetowe – w oparciu o budżet na 2019 r.

 

Budżet powiatu w dużej mierze został przygotowany przez zarząd poprzedniej kadencji.

 

Budżet na 2019 rok został opracowany na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, w oparciu o kwoty przyznanej subwencji ogólnej oraz o udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skonstruowano go na podstawie kwot przyznanych dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Uwzględniono także informacje z jednostek budżetowych powiatu o planowanych dochodach własnych.

Dochody powiatu na początku 2019 roku zostały skalkulowane na poziomie 49 119 709 zł, z czego około 8 mln zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Ponad 25 milionów zł, to subwencja ogólna. Udział powiatu we wpływach od podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5 milionów zł. Pozostałe środki budżetu to środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł. W związku z tym, budżet powiatu lipskiego to w dużej mierze subwencje, czyli pieniądze przychodzące. Były one racjonalnie rozdzielane na istotne potrzeby, w tym realizację zadań zleconych, których wciąż przybywa.

W roku 2019 zwiększono budżet o ok. 6 mln zł.

 

Oświata

 

Blisko 19,5 miliona zł było przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb oświatowych (brakowało około 3 milionów zł, w tym na pokrycie wydatków bieżących, czyli wypłatę pensji i pochodnych). To jedno z największych obciążeń powiatu lipskiego. Zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyżki dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. W tej kwestii należy również uwzględnić zmianę liczebności uczniów, w oparciu o likwidację gimnazjów, zmiany liczby etatów nauczycieli i zmiany liczby awansów zawodowych nauczycieli. To również ma znaczący wpływ na określenie subwencji oświatowej.

 

Pensje dla nauczycieli i jej pochodne to nie wszystko. Istotą było znalezienie odpowiedniej oferty dla młodzieży, która na kolejnym etapie edukacji będzie chciała się kształcić w szkołach powiatu lipskiego. Priorytetem stało się opracowanie oferty w oparciu o odbudowanie szkolnictwa zawodowego, które byłoby dostosowane do obecnego rynku pracy. W tej sprawie były podjęte rozmowy z przedsiębiorcami, Powiatowym Urzędem Pracy i dyrektorami szkół. Powstał pomysł stworzenia studiów pielęgniarskich I stopnia. Zainteresowanie społeczne taką formą kształcenia było duże. Odbyły się również spotkania zainteresowanych studiami na kierunku Pielęgniarstwo.

z Rektorem Radomskiej Szkoły Wyższej. Ostatecznie z oferty kierunku studiów korzysta 24 osoby.

 

Poza tym można wymienić szereg działań, które podjęto w celu dostosowania szkół w odpowiednie narzędzia dydaktyczne. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku powstała pracownia językowa, wyposażona w nowe meble i sprzęt. ZSOiT w Lipsku oraz SOSW w Hucie zostały doposażone w mobilne pracownie informatyczne (otrzymali 16 laptopów w ramach zrealizowania wniosku z programu #OSEWyzwanie), a ich szkolne biblioteki zostały wzbogacone o nowe egzemplarze książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto, stołówkę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hucie doposażono w specjalistyczny sprzęt AGD, w ramach rządowego programu „Posiłek w Szkole i w Domu”.

 

Lp.

Nazwa

Wartość

(zł)

Dofinansowa-nie (zł)

Wkład własny (zł)

Krótki opis

1

Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

8 100,00

6 480,00

1 620,00

ZSOiT Lipsko: 5 000,00zł

SOSW Huta: 3 100,00 zł

Doposażenie bibliotek szkolnych, rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci               i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

2

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

38 852,50

31 082,00

7 770,50

Zadanie realizowane w SOSW w Hucie, doposażenie kuchni i stołówki w profesjonalny sprzęt AGD.

3

„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

47 300,00

32 500,00

14 800,00

Utworzenie 24-stanowiskowej pracowni językowej w ZSOiT w Lipsku. Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię, zakup mebli i multimedialnej pracowni językowej (laptopy, tablica interaktywna)

4

Udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku

38 168,14

38 168,14

0,00

Zakup podręczników dla uczniów:

- SOSW Huta 17 831,28 zł

- MOS Solec 20 336,86 zł
na podstawie zapotrzebowania  podanego przez szkoły

5

Udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku

2 806,00

2 806,00

0,00

Dotacja przeznaczona dla Przedszkola Specjalnego w SOSW Hucie

6

#OSEWyzwanie konkurs realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieciu Edukacyjnej (OSE) dla miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców

Informacja o konkursie zostały rozesłane przez pracowników Referatu Edukacji i Sportu  do wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski. Komisja konkursowa przyznała nagrody o łącznej wartości 31 000 000,00 zł dla 764 szkół, spośród których znalazły się dwie szkoły prowadzone przez Powiat Lipski:

- Technikum w ZSOiT w Lipsku,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Hucie.

Nagrodzone szkoły otrzymają mobilne pracownie komputerowe składające się z 16 laptopów, a uczniowie tych szkół będą mogli korzystać z mLegitymacji szkolnych (legitymacja szkolna w smartfonie).

7

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Wniosek oceniony pozytywnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przyznana kwota przez Ministerstwo Finansów: 30 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (zawód: technik ekonomista prowadzony w Technikum w ZSOiT w Lipsku).

8

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Wniosek oceniony pozytywnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przyznana kwota przez Ministerstwo Finansów: 7 188,00 zł.

Kwota przeznaczona ma dofinansowanie zadań nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

 

Drogi powiatowe

 

Budżet 2019 roku na drogi powiatowe obejmował kwotę 5 247 216 zł. Priorytetową kwestią było ukończenie drugiej części zadania, które zostało rozpoczęte w ubiegłym roku na terenie gminy Ciepielów (mowa o kwocie ponad 2 mln zł). W przeciwnym razie zostałaby cofnięta subwencja.

 

Ponadto, do Marszałka Województwa Mazowieckiego została złożona dokumentacja na dwie kolejne drogi. Jedna dotyczyła renowacji drogi w miejscowości Ciecierówka, gm. Rzeczniów, co pod koniec sierpnia stało się faktem. Realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 1904W objęła odcinek 800 mb, a koszt wyniósł 379.652,00 zł, w tym z budżetu Starostwa Powiatowego w Lipsku 221 087 zł. Ta inwestycja to efekt bardzo dobrej współpracy Samorządu Powiatu Lipskiego z Samorządem Gminy Rzeczniów.

 

Druga dokumentacja, która została wysłana do Marszałka Województwa Mazowieckiego uwzględniała drogę w kierunku Pcina, gm. Ciepielów. Przegląd prac modernizacyjnych drogi w połowie września dokonali: Starosta Lipski oraz Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk.

 

17 czerwca 2019 roku w miejscowości Czerwona, gm. Ciepielów dokonano oficjalnego otwarcia drogi powiatowej relacji Odechów - Sarnówek, która przebiega przez 4 powiaty, a w powiecie lipskim łączy 3 gminy (Ciepielów, Rzeczniów, Sienno).

- „Otwieramy najkrótsze, najbardziej bezpieczne połączenie między dużymi miastami, Ostrowcem Świętokrzyskim i Radomiem…Ten odcinek drogi zwiększa bezpieczeństwo naszych mieszkańców, poprawia komunikację…”- mówił Starosta Lipski podczas otwarcia drogi.

Materiał filmowy z tego wydarzenia znajdą Państwo na portalu YouTube wpisując „Uroczyste otwarcie drogi powiatowej relacji Odechów – Sarnówek (Czerwona)”

 

19 września w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznego czeku na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczny czek odebrał Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch.

 

Sfinalizowano ustalenia dotyczące pięcioletniego planu modernizacji dróg powiatowych, który obejmuje umowę pomiędzy wójtami gmin powiatu lipskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko i Starostą Lipskim. Umowa ta zawiera ujęcie stałego i elastycznego schematu postępowania w chwili pozyskania stosownych dofinansowań.

 

Zestawienie wydatkowanych środków:

Lp.

Drogi

Długość odcinka (mb)

Koszt planowany (zł.)

Środki własne (zł.)

Dofinansowanie zewnętrzne (zł.)

1.

Remont drogi powiatowej 4520W Kroczów – Pcin

1.400

427.481

213.741

213.740

2.

Przebudowa drogi powiatowej 3536W Odechów – Kowalków – Sienno – Sarnówek

2.697

1.724.907

689.964

1.034.943

3.

Przebudowa drogi powiatowej 1904W Marianów – Rybiczyzna w msc. Ciecierówka

800

379.652

221.087

158.565

4.

Przebudowa drogi powiatowej 1904W Marianów – Rybiczyzna na odcinku Bielany – Marianów

670

167.945

83.973

83.972

5.

Przebudowa drogi powiatowej 1904W w msc. Marianów

748

645.455

64.547

580.908

6.

Przebudowa drogi powiatowej 1919W Jawor Solecki – Sienno odcinek Jawor Solecki – Janów

2.000

1.901.776

190.179

1.711.597

Razem

8.315

5.247.216

1.463.491

3.783.725

 

Pomoc społeczna

 

Na pomoc społeczną budżet Starostwa Powiatowego w Lipsku przeznaczył kwotę ponad 10 700 000 zł, która była wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów, w tym funkcjonowanie instytucji powiatowych.

Istnieje również pomysł utworzenia powiatowego centrum aktywności społecznej, w oparciu o wolne pomieszczenia przy ul. Partyzantów.

Wszystkie te koncepcje związane są z przygotowaniem dokumentacji projektowej i zabezpieczeniem finansowym.

 

Kondycja lipskiego szpitala

 

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się obecna kadencja to sytuacja finansowa szpitala. Jest to największy zakład pracy w naszym regionie. Biorąc pod uwagę społeczny głos, instytucja ta nie będzie zamknięta (takie pogłoski krążyły pod koniec 2018 roku). Są natomiast rozpoczęte działania w kierunku rozwiązania trudnej sytuacji w tej instytucji. Odbyło się kilka spotkań z parlamentarzystami, m.in. Anną Kwiecień - Posłanką PiS, czy Adamem Bielanem - ówczesnym Wicemarszałkiem Senatu oraz Januszem Cieszyńskim - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wszystkie odbyte rozmowy były bardzo konstruktywne. Wynikało z nich m.in., że dyrekcja Narodowego Funduszu Zdrowia jest pozytywnie nastawiona na zaproponowane przez nas rozwiązania.

Analizując potrzeby mieszkańców powiatu lipskiego złożono dokumentacje na nową inwestycję do Wojewody Mazowieckiego, dotyczącą budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Ta nowa inwestycja uruchomi 20 miejsc na opiekę całodobową dla osób starszych, utworzymy 17 nowych miejsc pracy – i wszystko finansowane z funduszy zewnętrznych w 100% na kwotę około 3 milionów zł.

 

Trzema ustalonymi przez dyrekcję szpitala priorytetami lipskiej służby zdrowia na rok 2019 były:

- zakup nowego aparatu rentgenowskiego (ponad 1 800 000 zł),

- dostosowanie sterylizacji do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,

- wyposażenie szpitala w urządzenia przystosowane do utworzenia poradni endoskopowej i podpisanie kontraktu na taka usługę.

 

Sprawy te spotkały się ze zrozumieniem Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego, który przyznał, że „(…) powiat lipski do tej pory był pod tym względem zaniedbywany”.

 

Wizyta przedstawicieli ministerstwa w lipskim szpitalu zaowocowała nawiązaniem bliższej współpracy i obietnicą niesienia pomocy. Padły zobowiązania i konkretne sformułowania dotyczące poradni endoskopowej. Równolegle trwały także starania o wyposażenie szpitala w aparat rentgenowski. Rok 2019 zapowiadał także przygotowanie do wykonania niezbędnych formalności związanych z dostosowaniem szpitala w sferze sterylizacji, które zostały ostatecznie sfinalizowane.

        W piątek, 6 grudnia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku otrzymał wspaniały prezent. W dzień Mikołajek oficjalnie i uroczyście została otwarta nowa pracownia RTG. Odbyła się również prezentacja zmodernizowanej pracowni endoskopowej.

- „(…) Znalazły się 2 miliony złotych na inwestycje w szpitalu. Nie otrzymalibyśmy ich, bez pomocy rządu polskiego za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Dzisiejsze otwarcie jest efektem wielu rozmów, spotkań i wymian pism administracyjnych. Na początku roku otrzymaliśmy 240 tys. złotych na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia, a dzisiaj uczestniczymy w otwarciu inwestycji  wartej 1mln 750 tys., z czego ponad milion złotych to dofinansowanie, uzyskane za pośrednictwem Pana Wojewody Mazowieckiego oraz Rządu Polskiego podpisane przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (…)” - powiedział na otwarciu pracowni Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch.

Relację video z tego wydarzenia można znaleźć na portalu YouTube wpisując „Otwarcie nowej pracowni RTG w SPZZOZ w Lipsku”.

Nadmienić należy, że prognozowany dług szpitala na koniec 2019 r. w skutek działań poczynionych przez nowe władze szpitala, został zmniejszony o ponad 1 milion zł ( z 3,5 mln. do 2,5 mln.)

 

- „Meritum tego spotkania, to ta pracownia, natomiast kluczowe są w niej aparaty rentgenowskie. Tu, w szpitalu w Lipsku jest to pierwszy taki system w Europie, jeżeli chodzi o taką konfigurację pracowni RTG”– powiedział Daniel Warawąsowski - dyrektor do spraw riotów kluczowych firmy Miro (firma ta była odpowiedzialna za cały projekt). Sprzęt cechuje cyfrowa diagnostyka obrazowa o najwyższej jakości. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i mają możliwość wyciągania detektora dynamicznego, co w krajach unii Europejskiej jest standardem. Detektor cyfrowy w lipskiej pracowni RTG jest najlepszym, dostępnym na rynku sprzętem tego typu.

 

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

 

100% radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku, 28 czerwca 2019 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Lipskiego - Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku. Taki dokument to nowość w działalności lokalnych władz, wprowadzony ubiegłoroczną nowelą ustaw samorządowych.

 

Spotkania, warsztaty i szkolenia

W 2019 roku z inicjatywy Starosty Lipskiego odbyło się kilkanaście spotkań, warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców z powiatu lipskiego.

W roku ubiegłym odbyły się ciekawe spotkania z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podczas których zaprezentowane zostały nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Dyskutowano o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców z terenu naszego powiatu, został poruszony temat nowych regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz sposobu aplikowania o środki zewnętrzne. Kolejne spotkania poświęcone były formom rozwoju i dofinansowania własnej działalności. Poruszano na nich tematykę związaną z inwestycjami, rozwojem oraz ekomodernizacją własnej działalności. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówili sprawy związane ze wsparciem finansowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad udzielania pożyczek dla MŚP. Z kolei przedstawiciele firmy Wolna Energia Sp. z o.o., przedstawili ofertę produktową związaną z poprawą efektywności energetycznej. 

Jako urząd otwarty na głos społeczny organizujemy spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tematem tych spotkań były propozycje działań na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej, klauzul społecznych oraz szkolenia w tematyce prowadzenia dokumentacji RODO. Podobnie jak władze publiczne, organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym dlatego zależy nam na dobrej współpracy z nimi.

 

Promocja powiatu

 

Mieszkańcy powiatu lipskiego powinni być na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach. Mają prawo również wiedzieć, gdzie zwrócić się w razie potrzeby załatwienia sprawy administracyjnej, a dotyczącej Starostwa Powiatowego w Lipsku. W związku z tym praca urzędników wymaga przejrzystości i transparentności.

 

Jak wynika z ustawy, sesje rady powiatu są nagrywane. Każdy może śledzić ich przebieg na bieżąco, a odpowiednie hiperłącza do ich transmisji znajdują się w zakładkach na stronie Starostwa Powiatowego w Lipsku: www.powiatlipsko.pl. Tam również można znaleźć nagrania zarchiwizowane.

 

18 lutego na portalu Facebook została utworzona strona (fanpage) pod nazwą „Starostwo Powiatowe w Lipsku”, na której użytkownicy tego portalu mogą znaleźć wiele ciekawych informacji o:

- działalności samorządu powiatu lipskiego,

- bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem urzędu,

- zmianach ustawowych, wymagających złożenia przez interesantów nowych wniosków,

- wydarzeniach związanych z powiatem lipskim (sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych),

- ważnych komunikatach itp.

 

Trzeba nadmienić, że promocja powiatu lipskiego, to także temat godny dialogu i konstruktywnej rozmowy z włodarzami gmin naszego powiatu. W tej sprawie, na początku 2019 roku zostały podjęte ustalenia dotyczące wydarzeń plenerowych w okresie wiosna – lato. Poruszono kwestie terminów takich imprez. Zdecydowano, że dożynki 2019 odbędą się w Lipsku, a zorganizuje je samodzielnie Starostwo Powiatowe w Lipsku.

 

Powiatowe Święto Plonów 2019 w Lipsku

 

Taką właśnie nazwę miały tegoroczne XX dożynki powiatu lipskiego. Było to bardzo ważne wydarzenie zarówno dla rolników, sadowników, hodowców, jak i wszystkich mieszkańców naszego regionu. Impreza miała charakter dziękczynny, uroczysty, oficjalny i rozrywkowy.

- „ Serdecznie dziękuję za ten chleb dożynkowy, możemy go spożywać dzięki trudowi i pracy naszych rolników. Obiecuję, że podzielę go sprawiedliwie, żeby wszystkim starczyło(....)” – powiedział Starosta Lipski, po czym chleb podzielono wśród obecnych na uroczystości gości.

 

Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. W obśpiewaniu wieńców wzięły udział lokalne zespoły twórczości ludowej i Koła Gospodyń Wiejskich. Na scenie wystąpili także lokalni artyści ze wszystkich gmin powiatu.

Przedsięwzięcie zakończyła gala muzyki w stylu disco polo. Program artystyczny, swoim koncertem uświetniła gwiazda wieczoru - Zespół MIG. Na zakończenie odbyła się zabawa z DJ-em.

Podczas Powiatowego Święta Plonów swoją działalność w formie barwnych stoisk zaprezentowało 13 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 2 stowarzyszenia. Wszystkie pawilony wyróżniał wspólny pierwiastek potencjału kulinarnego, bazujący na produktach rolnych, które na tym obszarze wiodą prym (wiśnia, malina, kapusta i zboża). Lokalni pszczelarze wystawili stoisko z miodem i produktami pszczelimi. Podczas wydarzenia zostały także zaprezentowane stoiska instytucji, szkół, firm i wielu innych organizacji.

Atrakcjami towarzyszącymi były: ogródki gastronomiczne, wesołe miasteczko (karuzele, zjeżdżalnie i inne), prezentacje sprzętu rolniczego (firma New Holland), czy przejażdżka bryczką.

 

Wydarzenie to swoim Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski objął Andrzej Duda.

Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy: RDC – Radio dla Ciebie i Enea Wytwarzanie.

Patronaty Honorowe: Biskup Diecezji Radomskiej – ks. Henryk Tomasik, Marek Suski - szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki oraz Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie zostało również objęte licznymi patronatami medialnymi.

Szczególny ukłon i podziękowania kierujemy do prywatnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych terenu powiatu lipskiego, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację tej ważnej imprezy lokalnej.

Już teraz z przyjemnością zapraszamy na kolejną edycję Powiatowego Święta Plonów, która odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. (sobota). „Pragniemy aby wydarzenie odbywało się w Lipsku – stolicy naszego powiatu” - deklaruje Starosta Lipski.  

 

Zarówno Starosta Lipski jak i Radni Powiatu Lipskiego są otwarci na każdy społeczny sygnał podejmowany przez mieszkańców powiatu lipskiego.

 

 

Tekst: SP w Lipsku

Foto (archiwum): SP w Lipsku, strona internetowa Urzędu Gminy w Rzeczniowie, strona internetowa Urzędu Gminy w Ciepielowie, Facebook Rafał Rajkowski

 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie
 • Podsumowanie
  Podsumowanie