Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego za rok 2020

Archiwum » Archiwum 2021 » Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego za rok 2020

Rok  2020 - był nietypowy. Pandemia, która ogarnęła cały świat miała wielowymiarowy wpływ na to, co działo się w makro i mikro skali, wyznaczając również nam, mieszkańcom powiatu lipskiego nową rzeczywistość. Niestety to oddziaływanie nadal ewoluuje na poziomie codziennym i emocjonalnym.

Trzeba jednak nadmienić, że miniony rok nie był czasem uśpienia dla Zarządu Powiatu Lipskiego. Był to okres prężnej pracy, związanej z rozwojem i poprawą warunków dla funkcjonowania w naszej „małej ojczyźnie”. Było mnóstwo wyzwań, ale mimo wszystko udało się zrealizować wiele inwestycji.

To najlepszy moment na podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Lipskiego.

 

WAŻNA NIĆ POROZUMIENIA…

 
Porozumienie między gminami to dewiza przyświecająca władzom powiatu od początku tej kadencji. Mimo obostrzeń i związanych z nimi wytycznymi względem reżimu sanitarnego, samorządowcy powiatu lipskiego spotykali się i w miarę możliwości wymieniali uwagami. Wszystko po to, by lepiej i coraz wydajniej służyć swoim mieszkańcom oraz ustalić najlepsze rozwiązania, uwzględniając nową rzeczywistość.
 
Aktywność Zarządu Powiatu można przedstawić w szerokim spektrum czynności. Dotyczy to również uczestnictwa w spotkaniach z parlamentarzystami regionu radomskiego, którzy zadeklarowali chęć współpracy i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych (o tym w dalszej części podsumowania).
Cel i dewiza jest taka, aby współpracować ze wszystkimi i wzajemnie sobie pomagać. Wspólnymi siłami, przy odpowiedniej współpracy na każdym szczeblu - parlamentarnym, czy samorządowym – każdy problem powinien zostać rozwiązany.

Największe tegoroczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu lipskiego odbyło się pod koniec stycznia. Było to zarazem spotkanie noworoczne, owocne pod względem ustaleń. Poruszono sprawy bieżące. W dyskusji wiele czasu poświęcono na omówienie spraw dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala w Lipsku. Podjęto także dyskusję nad przygotowaniem wspólnego powiatowego kalendarza wydarzeń i imprez w 2020 roku. Niestety trzy miesiące później kalendarz stał się nieaktualny, a kolejne gminy rezygnowały z organizacji swoich wydarzeń.

 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2021-2030 - lokalny potencjał

To ważny dokument, który powstał w oparciu o zaangażowanie mieszkańców powiatu, biorących udział w badaniu ankietowym.
Strategia ma na celu, między innymi: podnoszenie jakości usług publicznych realizowanych na terenie powiatu, integrację mieszkańców z różnych gmin powiatu, rozwój społeczny, wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, czy budowanie tożsamości, rozwijanie potencjału turystycznego, rozwój sektora ekonomii społecznej i wiele innych.

Dialog społeczny – ważny czynnik w opracowaniu strategii

Biorąc powyższe pod uwagę we wrześniu przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni działacze społeczni z terenu powiatu lipskiego spotkali się na warsztatach dotyczących określenia kierunków rozwoju powiatu w nowo opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021 - 2030.
Tematyka spotkania oscylowała wokół wielu zagadnień dotyczących działań i pomysłów, które mogą przyczynić się do rozwoju powiatu lipskiego. Poruszono również kwestię dialogu miedzy organizacjami (ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności), które mogą przynieść większe zainteresowanie mieszkańców powiatu względem podejmowanych inicjatyw.

 

E-USŁUGI

W dniu 17 listopada została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”.
Przedmiotem projektu dla Starostwa Powiatowego w Lipsku jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Projekt przewiduje wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania.
    • Wartość projektu: 1 301 782,80 zł,
    • Wysokość dofinansowania: 1 023 911,04 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Działania 2.1 Poddziałanie 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

DZIAŁANIA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

  
OŚWIATA
 
31 laptopów dla szkół

Powiat Lipski pozyskał grant w wysokości 69 999,90 złotych na zakup laptopów, które wspomagają uczniów szkół powiatowych w zdalnym kształceniu. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za przyznany grant udało się zakupić 31 laptopów, które zostały przekazane dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku, Zespołu Szkół Technicznych w Siennie oraz do Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

Umowa o partnerstwie w sprawie zdalnego nauczania

Powiat Lipski przystąpił jako partner do projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki środkom z UE został zakupiony sprzęt - niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji - oraz oprogramowanie, tj. : stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Dodatkowo nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wzięli udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami) otrzymali urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do internetu. 

Projekt był realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku. Sprzęt trafił do szkoły na przełomie września i października.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5 mln zł na kompleksową termomodernizację budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

W związku z powyższym, powiat lipski otrzyma 5 mln zł na kompleksową termomodernizację budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

Finansowanie ze środków budżetu państwa.

Zakup wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

Zespół Szkół Technicznych w Siennie prowadzi kształcenie zawodowe od 1946 roku w zawodach branży mechanicznej, rolniczej, budowlanej, samochodowej.
W celu podwyższania jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowania do wciąż zmieniającego się rynku pracy, szkoła jest zmuszona doposażać pracownie warsztatowe. Do prawidłowej realizacji podstawy programowej, przede wszystkim praktycznej nauki zawodu, szkoła potrzebuje sprzętu spełniającego obecne normy do pracowni spawalniczej, mechanicznej i samochodowej. Nowoczesne wyposażenie pozwoli na zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia, co wpłynie na konkurencyjność szkoły w regionie. 

Łączna wartość zadania w 2020 r.: 298 030,00 zł, w tym:  

 • dotacja z budżetu państwa: 238 400,00 zł,
 • udział wnioskodawcy (ze środków własnych): 59 630,00 zł,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

Strzelnica

Przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą powstała wiata strzelecka, pięć przegród pionowych w strefie strzelań, a także zamontowano kontener, który zostanie przystosowany jako magazyn broni oraz do celów biurowych. Zostały nasypane i uformowane kulochwyty. Teren zostanie oznaczony i ogrodzony.
Strzelnica podniesie atrakcyjność naszego regionu. W ten sposób Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą stanie się konkurencyjny pod względem oferty edukacyjnej. Pozwoli absolwentom szkoły odnaleźć się na trudnym rynku pracy (duże zapotrzebowanie na pracowników służb mundurowych) i znaleźć zatrudnienie.
Łączna wartość zadania w 2020 r.: 424 575,00 zł, w tym:  

 • dotacja z budżetu państwa: 339 658,00 zł,
 • udział wnioskodawcy (ze środków własnych): 84 917,00 zł,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Nazwa projektu: Modernizacja strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

 

DROGI POWIATOWE

Wyczekiwane inwestycje drogowe...

Przełom października i listopada to ważny czas dla inwestycji drogowych. W tym okresie oddano do użytku publicznego, aż 5 wyremontowanych odcinków dróg na terenie powiatu lipskiego.

Odcinek 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od Janowa do Sienna w km od 2+000 do 6+900 dł. odcinka 4900 mb.” CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT: 3 648 487,61 zł BRUTTO w tym:

 • 2 553 941,32 zł (70%) - (Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Fundusz Dróg Samorządowych)
 • 547 273,29 zł - (Powiat Lipski)
 • 547 273,00 zł - (Urząd Gminy Sienno)

Odcinek 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 W Sienno - Kochanówka - Grabowiec od km 0+170 do km 0+670 dł. 500 mb.”
CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT: 416 137,38 zł BRUTTO w tym:

 • 200 000,00 zł - (Urząd Marszałkowski - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego)
 • 216 137,38 zł - (Powiat Lipski)

Odcinek 3: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1919W ul. Cmentarna w Siennie w km 6+900 – 7+300 dł. 400 mb.”
CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT: 395 965,17 zł BRUTTO w tym:

 • 197 983,17 zł -  (Powiat Lipski)
 • 197 982,00 zł-  ( Urząd Gminy Sienno)

Odcinek 4: „Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku.” CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT: 353 921,38 zł BRUTTO w tym:

 • 178 921,38 zł - (Powiat Lipski)
 • 175 000,00 zł - (Urząd Miasta i Gminy Lipsko)

Odcinek 5: Przebudowa drogi powiatowej nr 1928W Dziurków – Słuszczyn – Walentynów na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w msc. Dziurków do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929W. CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT: 2 488 632,59 zł BRUTTO w tym:

 • 1 737 397,93 zł - (Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych)
 • 378 935,66 zł - (Powiat Lipski)
 • 372 299,00 zł -  ( Urząd Gminy Solec nad Wisłą). 

Dzięki przebudowie powstały kolejne w pełni bezpieczne odcinki dróg powiatowych.

Zakup ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku

Zakup w/w sprzętu zapewni prawidłowe utrzymanie poboczy dróg na terenie powiatu lipskiego. Przyczyni się do podniesienia rozwoju i konkurencyjności regionu, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwego odwodnienia drogi, co w rezultacie zmniejszy proces degradacji nawierzchni jezdni, usprawni komunikację oraz poprawi możliwości dojazdu do miejscowości położonych na terenie powiatu lipskiego. 
Łączna wartość zadania w 2020 r.: 587 940.00 zł, w tym:  

 • dotacja z budżetu państwa: 400 000.00 zł,  
 • udział wnioskodawcy (ze środków własnych): 187 940.00 zł,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Nazwa projektu: Zakup ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku

 

OBWODNICA

Konferencja prasowa w sprawie programu budowy 100 obwodnic

W poniedziałek, 10 lutego w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyła się konferencja prasowa w sprawie rządowego programu budowy 100 obwodnic w Polsce.

Według zapowiedzi, plan rządowego programu zakładał również budowę obwodnic w miejscowościach regionu radomskiego: Lipsku, Skaryszewie i Zwoleniu.

- Dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa, Możemy zagwarantować zrównoważony rozwój dla mieszkańców z takich terenów, jak powiat lipski. Ruch tranzytowy wyniesiemy poza miasto i zwiększymy bezpieczeństwo ruchu lokalnego. (…) Mam nadzieje, że nowa droga przyczyni się do powstania wielu inwestycji w naszym regionie. Te z kolei, być może spowodują powstanie większej ilości miejsc pracy, a nam - samorządowcom najbardziej na tym zależy, żeby młode pokolenia mieszkańców pozostawały na naszym terenie, żeby pracowały na rzecz rozwoju naszej lokalnej ojczyzny, ale również dla naszego kraju. Jeszcze raz, bardzo dziękuję za tę inicjatywę – powiedział na konferencji Starosta Lipski.

Całą wypowiedź Starosty Lipskiego podczas konferencji prasowej znajdą Państwo na portalu Youtube, po kliknięciu w hiperłącze: https://www.youtube.com/watch?v=YlR93vJlDa4&t=20s

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 został ogłoszony w czerwcu bieżącego roku. 

Coraz bliżej inwestycji

Ostatecznie obwodnica Lipska ma powstać do połowy 2024 r. W listopadzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg. Najlepszą ofertę przedstawiła firma Budimex, która zaprojektuje i wybuduje obwodnicę w ciągu DK 79. 

Zadanie wykonawcy będzie polegać na opracowaniu projektu budowlanego, uzyskaniu niezbędnych decyzji, a następnie wybudowaniu trasy po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy zaplanowano w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec w okolicy nowego przebiegu DW747. Droga obwodowa będzie mieć 6,4 km długości.

Koszt realizacji tego zadania Budimex wycenił na 110 mln zł. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), umowa będzie podpisana niezwłocznie przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, po pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa UZP oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.

Obwodnica Lipska ma być gotowa w ciągu 35 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podstawowym celem budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Ponadto dzięki nowej trasie usprawniony zostanie dalekobieżny i regionalny ruch z Warszawy.

Cały układ komunikacyjny miasta zostanie znacznie odciążony, dzięki czemu zwiększy się przepustowość w samym Lipsku. Inwestycja znacznie poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Przypominamy, że obwodnica Lipska znajdowała się w sferze marzeń naszych władz samorządowych i mieszkańców. Władze gminy oraz władze powiatu o tę drogę zabiegały już od 30-lat.
- Zmieniali się burmistrzowie, zmieniała się władza, musieliśmy czekać tyle czasu, żeby to dzisiaj stało się faktem - mówi Sławomir Śmieciuch.
Starosta Lipski podkreśla też, że zadanie realizowane przez rząd spełnia założenia zrównoważonego rozwoju. - Zrównoważony rozwój kraju to fakt, który jest realizowany i następuje. Tak naprawdę, to nie tylko wyłącznie tranzytu ciężkiego, który przeszkadza mieszkańcom. To również zwiększenie bezpieczeństwa, bo gdy dodamy, że wzdłuż obecnej drogi przejazdowej przez Lipsko znajduje się szkoła podstawowa, średnia i przedszkole, to zrozumiemy konieczność budowy obwodnicy.

 

LOKALNE POŁĄCZENIA ATUTOBUSOWE

W połowie stycznia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyły się uroczystości podpisania umów o dopłatę zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Ze środków Funduszu nastąpiło przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu, a przede wszystkim ci z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, instytucji kultury czy urzędów.

Kolejna umowa na przewozy autobusowe

W czerwcu Powiat Lipski pozyskał kolejne środki finansowe i podpisał umowę na świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze powiatu lipskiego. W ramach II naboru uruchomionych zostało kolejnych 8 tras (co w sumie z pierwszym naborem daje 23 trasy).

 

POMOC SPOŁECZNA

Przekazanie sprzętu komputerowego

W ostatni dzień lipca Powiat Lipski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”. W ten sposób pozyskał środki finansowe w wysokości 147 450 zł na zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.
Starosta Powiatu Lipskiego na realizatora projektu wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
17 września w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej. Pomoc otrzymało 17 form rodzinnej pieczy zastępczej oraz Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

Placówka  w  Siennie  otrzymała  wysokiej  jakości sprzęt komputerowy, tj.: 20 laptopów, 10 komputerów stacjonarnych, 5 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 650 szt. maseczek, 3.250 szt. rękawiczek i 100 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.

Do rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka przekazano wysokiej jakości 11 laptopów, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, 500 szt. maseczek, 1300 szt. rękawiczek oraz 40 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku

3 grudnia 2020 roku Powiat Lipski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku. 
W ramach zadania realizowanego z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskaliśmy 2 792 191,00 zł. Cały koszt inwestycji wynosi – 3 549 934,15 zł.
Utworzenie Centrum na terenie powiatu lipskiego jest niezwykle ważne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Otrzymają wsparcie społeczne i zdrowotne. Zostaną im zapewnione usługi zamieszkiwania i opieka w ramach pobytu całodobowego.
Mieszkańcy ośrodka - 20 osób - będą mieli do dyspozycji 12 pokoi (4 jednoosobowe oraz 8 dwuosobowych, 15 m2 wraz z łazienką na każdego mieszkańca), ze wszystkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo zatrudnienie w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym znajdzie 14 osób z naszego powiatu.

Budowa ruszy w I kwartale 2021 roku, a planowany termin otwarcia Centrum to wrzesień 2022 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Centra opiekuńczo mieszkalne” ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Ludzi dobrej woli przybywa

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Lipsku, Pan Wojciech Długosz wnuk i Prezes Fundacja Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Długosza wielokrotnie przekazał dary w postaci maseczek i sprzętów do wykorzystania w instytucjach walczących na pierwszej linii z pandemią koronawirusa: szpitala, jednostek służb mundurowych i urzędów.

 

KONDYCJA LIPSKIEGO SZPITALA W DOBIE KORONAWIRUSA

SPZZOZ w Lipsku z dofinansowaniem 

5 marca 2020 r. w Radomiu nastąpiło podpisanie umowy z placówkami zdrowia w regionie radomskim.
W ramach umowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku otrzymał dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia, na kwotę 2 219 344.00 zł.

Nowy tomograf w SPZZOZ w Lipsku

W środę, 24 czerwca w lipskim szpitalu odbyło się otwarcie nowej pracowni tomograficznej.
 
Po otwarciu pracowni rentgenowskiej w grudniu 2019 r., SPZZOZ w Lipsku wzbogacił się o kolejny bardzo ważny sprzęt diagnostyczny. Nowa pracownia tomograficzna to dobra wiadomość nie tylko dla pacjentów i personelu szpitala, ale również dla mieszkańców naszego powiatu i ościennych.

Nowy tomograf w Lipsku to urządzenie za ponad 1,9 mln zł. Zakupił je samorząd Mazowsza dzięki wsparciu unijnemu w ramach RPO WM 2014-2020.

O technicznych parametrach nowego sprzętu mówił Daniel Warawąsowski - Dyrektor do spraw riotów kluczowych firmy Miro (firma ta była odpowiedzialna za cały projekt):
- To sprzęt najwyższej jakości klasy Premium - tomograf Hitachi Supria, japońskiej firmy produkującej tomografy i rezonanse, jak również ultrasonografy i wiele innych urządzeń (…) Sam sprzęt jest bardzo profesjonalny. Cechuje się dużym udźwigiem stołu (227 kg) i szerokim polem badania (75 cm). Stół posiada pełny zakres ruchu, co ułatwia precyzyjną pracę z pacjentem. Tomograf jest sprzętem wysokiej klasy, co przyczyni się do świadczenia usług diagnostycznych na najwyższym poziomie.

 

ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 30 czerwca 2020 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Lipskiego. Radni udzielili również wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu. Do sprawozdania nie było żadnych uwag.
Starosta Lipski serdecznie podziękował Radnym Powiatu Lipskiego za zaufanie i wspólną owocną pracę na rzecz społeczności naszej „małej Ojczyzny”. Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu świadczy o słuszności podejmowanych decyzji, które mają służyć wspólnemu dobru, dla wszystkich mieszkańców. Starosta dziękował również Radnym za podejmowanie inicjatyw zgodnie z głosem społecznych potrzeb. 

 

ŚRODOWISKO

Budowa stacji meteorologicznej

Stacja została wybudowana w miejscowości Krzyżanówka, gm. Sienno.
Dostarcza informacji o sytuacji pogodowej, m.in. o:

 • kierunku i prędkości wiatru,
 • temperaturze powietrza, temperaturze przygruntowej i gruntu,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • opadach atmosferycznych,
 • ciśnieniu atmosferycznym.

Pozyskane dane pogodowe pozwalają podjąć rolnikom i sadownikom lepsze decyzje, co do kiedy lub ile nawadniać; dotyczące terminu sadzenia, czy nawożenia oraz doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych.

Koszt realizacji zadania wyniósł 54.120,00 zł (w tym wnioskowana wysokość dotacji na realizację zadania w ramach „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” wynosiła 43.296,00 zł; pozostałe środki - własne).

Zadanie pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim” zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2020”.

 

SPOTKANIA 

Praca na rzecz powiatu lipskiego, to również wyjazdy i rozmowy.
Władze samorządu powiatowego wielokrotnie uczestniczyły w spotkaniach z Parlamentarzystami, Wojewodą Mazowieckim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a nawet Prezydentem RP, czy Premierem.

Tematem rozmów były sprawy związane między innymi: ze Strażą Pożarną (zarówno ochotniczą, jak i państwową) ochroną zabytków, sytuacją pandemiczną i bieżącymi potrzebami lokalnymi. 

 

WARSZTATY I SZKOLENIA

Ten rok miał być kontynuacją w realizacji ciekawych warsztatów i szkoleń o różnej tematyce dla mieszkańców powiatu. Z powodu pandemii udało się zorganizować tylko jedno szkolenie w styczniu, przeznaczone dla przedstawicieli KGW pod nazwą „Księgowość w Kołach Gospodyń Wiejskich”.
Na szkoleniu w ciekawy sposób zostały wyjaśnione podstawy księgowości w prowadzeniu działalności KGW. Na spotkanie przybyło wiele zainteresowanych osób, co potwierdziło, że organizacja takich wydarzeń pomaga organizacjom rozwijać swój potencjał, który wpływa na promocję powiatu lipskiego.

 

ROZWÓJ POWIATU

Oprócz wymienionych inwestycji w 2020 r. zostały złożone następujące wnioski, które są w trakcie rozpatrywania.

 1. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie (IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 4.2. Efektywność energetyczna) Wnioskowane dofinansowanie: 3 464 176,30 zł Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 2. Budowa Domów Dziecka w Lipsku (w ramach Wsparcia zadań ważnych) Wnioskowana kwota dotacji: 2 379 324,89 zł 
 3. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2021. Tytuł projektu Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu Nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie) 1888 rok:  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej Kwota dofinansowania: 199 997,00 zł ( 50%)
 4. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie z dobudową sali gimnastycznej Kwota wnioskowana: 9 210 000 zł z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 5. Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z rozbudową sali gimnastycznej Wnioskowana kwota: 11 500 000 zł  z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie- Łaziska- Gołębiów od Wielgiego do Rafałowa Wnioskowana kwota: 3 200 000 zł z  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


PROMOCJA POWIATU

W tym punkcie działalności, można wyznaczyć wiele czynników, które przyczyniają się do postrzegania Powiatu Lipskiego, jako samorządu otwartego i gotowego na dialog społeczny, wychodząc z inicjatywami dla lokalnej społeczności.
W duchu czasu Powiat Lipski korzysta z mediów społecznościowych, dzięki czemu w szybki sposób komunikuje mieszkańców o sprawach bieżących i ważnych. Link do Fanpage Facebook, tutaj.

Samorząd powiatowy podejmuje również wsparcie dla osób potrzebujących, przyłączając się do ogólnopolskich akcji społecznych i charytatywnych. Przykładem może być udział w akcji #GaszynChallenge dla Zosi – Pomaganie jest fajne

Link do nagrania tutaj.

Odwołanie Powiatowego Święto Plonów 2020 w Ciepielowie

Jak nadmieniliśmy na początku podsumowania, tegoroczne Powiatowe Święto Plonów, które miało się odbyć w Ciepielowie pod koniec sierpnia zostało odwołane. Tę decyzję podjął Starosta Lipski wspólnie z Wójtem Gminy Ciepielów - Arturem Szewczykiem, pod koniec marca.
Decyzja była związana z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Środki przeznaczone na organizację ww. imprezy zostały przekazane na zakup niezbędnego wyposażenia (maseczek, kombinezonów, itp.) dla personelu medycznego Szpitala w Lipsku i personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Priorytetem samorządu jest bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie dla nas wszystkich.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zanim jednak koronawirus dotarł do Polski, wspólnie z urzędem Miasta i Gminy Lipsko udało się zorganizować wydarzenie związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Odbyło się to 1 marca 2020 r.
 
Pierwszym punktem imprezy był BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”. Trasa biegu przebiegała wokół zalewu (2 okrążenia), a następnie podbieg po schodach w kierunku rynku. Meta usytuowana była obok budynku Lipskiego Centrum Kultury (przy placu herbowym). Tam Starosta Lipski wręczał wbiegającym na metę - pamiątkowe medale, a pomagający harcerze - pozostałe elementy pakietu startowego.
Dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek regeneracyjny, w tym bigos i ciepłe napoje.
W imprezie wzięło udział blisko 150 osób w różnym wieku. Bieg był otwarty i nieodpłatny, nie obowiązywały żadne ograniczenia wiekowe, a do udziału zaproszono młodzież szkolną oraz dorosłych, zarówno biegaczy jak i uczestników nordic walking. Niejednokrotnie wzięły w nim udział całe rodziny.
Jesteśmy przekonani, że popularyzacja biegów ulicznych na stałe wpisze się w roczny harmonogram, stałych imprez organizowanych w Lipsku.
To bardzo ciekawa forma uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, która wzbudziła zainteresowanie mieszkańców Lipska i okolic, ale również spoza regionu. Bieg ten, był również wspaniałą okazją do upowszechniania i przybliżania mieszkańcom powiatu lipskiego historii niepodległości i postaw patriotycznych.
 
Później rozpoczęła się kolejna część obchodów uroczystości. Na parkingu przy cmentarzu parafialnym zebrały się delegacje osób wraz z pocztami sztandarowymi instytucji, organizacji i stowarzyszeń, by na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego, przy Krzyżu Katyńskim złożyć kwiaty i zapalić znicze upamiętniając obchody święta. 
W kościele pw. św. Trójcy w Lipsku odbyła się msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. 
Kolejna i oficjalna część uroczystości odbywała się w Lipskim Centrum Kultury, gdzie zaproszeni goście zabrali głos. Później uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Siennie zaprezentowali inscenizację słowno - muzyczną. 
Niezwykle ważnym punktem uroczystości była projekcja filmu pod tytułem „Ośka” Partyzancka Legenda B.CH. - w reżyserii Przemysława Bednarczyka. Projekcję filmu poprzedziła zapowiedź, którą prezentował sam reżyser. Na sali byli również obecni współtwórcy filmu w tym, producent - Bartosz Bednarczyk oraz Marcin Sołtysik - główny konsultant ds. scenariusza tekstów oraz archiwaliów.
Na zakończenie głos zabrał Sławomir Sońta syn Jana Sońty „Ośki”, który we wzruszający sposób podziękował za projekcję filmu. Razem z towarzyszącą mu rodziną, obejrzał film o ojcu po raz pierwszy.
Ostatnim punktem wydarzenia było losowanie upominków (dla uczestników biegu „Tropem Wilczym”). W ten sposób 5 osób otrzymało okolicznościowe upominki ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku oraz p. Andrzeja Wojtasa.
 
Wydarzenie towarzyszące:
Wystawa okolicznościowa pod nazwą „RYŚ” wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina
Organizatorzy:

 • STAROSTA LIPSKI
 • BURMISTRZ MIASTA I GMINY LIPSKO
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIPSKIEJ „POWIŚLE”
 • ORAZ  LIPSKIE CENTRUM KULTURY

 
Współorganizatorzy uroczystości w Lipsku:

 • Parafia pw. św. Trójcy w Lipsku,
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipsku,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Boh. Chotczy w Lipsku,
 • ZS „Strzelec” OSW - Jednostka Strzelecka nr 1005 w Lipsku,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,
 • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Pazerni na Sport,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Lipsku,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku.

 
Zdjęcia: SP w Lipsku
Relacja z wydarzenia tutaj.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz samorządowych dotyczyły obchodów dni i świąt patriotycznych oraz okolicznościowym. Wszystkie przebiegały z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najważniejsze z nich to:

 • 10 rocznica katastrofy Smoleńskiej
 • Powiatowe obchody 81 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
 • 102 rocznica Odzyskania Niepodległości w Lipsku
 • Święto Niepodległości

Przedstawiciele samorządu wzięli również udział w wydarzeniach zewnętrznych, na przykład w 60 jubileuszowej wystawie koni w Kozienicach oraz konferencji podsumowującej projekt "Pszczoła dla sioła" w Rzeczniowie (to wydarzenie Starosta Lipski objął Patronatem honorowym).

 Podsumowując…

Starosta Lipski jak i Radni Powiatu Lipskiego są otwarci na każdy społeczny sygnał podejmowany przez mieszkańców powiatu lipskiego.

Niech kolejny rok przyniesie nadzieję na lepsze jutro.
  
Tekst: SP w Lipsku

 • Spotkanie przedstawicieli samorządu z terenu powiatu lipskiego w biurze Starosty Lipskiego
  Spotkanie przedstawicieli samorządu z terenu powiatu lipskiego w biurze Starosty Lipskiego
 • Uczestnicy warsztatów omawiają przy stole Strategię Rozwoju Powiatu Lipskiego
  Uczestnicy warsztatów omawiają przy stole Strategię Rozwoju Powiatu Lipskiego
 • 31 laptopów ustawionych w ekspozycji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
  31 laptopów ustawionych w ekspozycji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
 • Od lewej Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Rafał Rajkowski, Starosta Lipski - Sławomira Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego - Maria Węgrzecka oraz Skarbnika Powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik.
  Od lewej Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Rafał Rajkowski, Starosta Lipski - Sławomira Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego - Maria Węgrzecka oraz Skarbnika Powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik.
 • Próba strzelnicza. Widok na przegrody strefy strzeleń, w tle kulochwyty na strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą
  Próba strzelnicza. Widok na przegrody strefy strzeleń, w tle kulochwyty na strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą
 • Przebudowana droga powiatowa od skrzyżowania w Dziurkowie do skrzyżowania z drogą powiatową.
  Przebudowana droga powiatowa od skrzyżowania w Dziurkowie do skrzyżowania z drogą powiatową.
 • Przebudowana droga powiatowa na ul. Cmentarnej w Siennie
  Przebudowana droga powiatowa na ul. Cmentarnej w Siennie
 • Przebudowana droga na ulicy Witosa w Lipsku
  Przebudowana droga na ulicy Witosa w Lipsku
 • Przebudowana droga relacji Jawor Solecki – Sienno
  Przebudowana droga relacji Jawor Solecki – Sienno
 • Przebudowana droga w miejscowości Stara Wieś
  Przebudowana droga w miejscowości Stara Wieś
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Radomiu w Sprawie obwodnicy lipskiej. Od lewej: Marek Suski – Poseł na Sejm, Arkadiusz Sulima – Burmistrz Zwolenia, Anna kwiecień – Poseł na Sejm, Starosta Lipski
  Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Radomiu w Sprawie obwodnicy lipskiej. Od lewej: Marek Suski – Poseł na Sejm, Arkadiusz Sulima – Burmistrz Zwolenia, Anna kwiecień – Poseł na Sejm, Starosta Lipski
 • Starosta Lipski i Artur Standowicz - drugi Wicewojewoda Mazowiecki trzymają podpisane umowy na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku
  Starosta Lipski i Artur Standowicz - drugi Wicewojewoda Mazowiecki trzymają podpisane umowy na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku
 • Przekazanie urządzeń wspomagających prewencję przeciw. Od lewej: Zbigniew Ostrach – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Lipskiego, bryg. Łukasz Maciejewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i mł. insp. Wojciech Brandt - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku.
  Przekazanie urządzeń wspomagających prewencję przeciw. Od lewej: Zbigniew Ostrach – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Lipskiego, bryg. Łukasz Maciejewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i mł. insp. Wojciech Brandt - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku.
 • Symboliczny czek dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla potrzeb szpitala trzymają, od lewej: Maria Chmielnicka – dyrektor SPZZOZ w Lipsku, Starosta lipski oraz Wicestarosta Powiatu Lipskiego
  Symboliczny czek dofinansowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla potrzeb szpitala trzymają, od lewej: Maria Chmielnicka – dyrektor SPZZOZ w Lipsku, Starosta lipski oraz Wicestarosta Powiatu Lipskiego
 • rzecięcie szarfy przy nowej pracowni tomograficznej w lipskim szpitalu. Od lewej: Rafał Rajkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Lipski oraz Wicestarosta Powiatu Lipskiego. W tle zaproszeni goście
  rzecięcie szarfy przy nowej pracowni tomograficznej w lipskim szpitalu. Od lewej: Rafał Rajkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Lipski oraz Wicestarosta Powiatu Lipskiego. W tle zaproszeni goście
 • Prezentacja nowej pracowni tomograficznej w lipskim szpitalu. Tomograf oraz zaproszeni goście.
  Prezentacja nowej pracowni tomograficznej w lipskim szpitalu. Tomograf oraz zaproszeni goście.
 • Wyniki z głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lipskiego przedstawione w infografice. W tle wizja z kamery na posiedzeniu Rady
  Wyniki z głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lipskiego przedstawione w infografice. W tle wizja z kamery na posiedzeniu Rady
 • Stacja meteorologiczna widok z bliska
  Stacja meteorologiczna widok z bliska
 • Spotkanie Starosty Lipskiego z Andrzejem Dudą – Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
  Spotkanie Starosty Lipskiego z Andrzejem Dudą – Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kadr z akcji charytatywnej #GaszynChallenge dla Zosi z udziałem Starosty Lipskiego i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku
  Kadr z akcji charytatywnej #GaszynChallenge dla Zosi z udziałem Starosty Lipskiego i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku
 • Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W tle wieża kościelna w Lipsku.
  Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W tle wieża kościelna w Lipsku.
 • Starosta Lipski przy mównicy zabiera głos podczas Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
  Starosta Lipski przy mównicy zabiera głos podczas Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 • Wystawcy z powiatu lipskiego oraz przedstawiciele władz
  Wystawcy z powiatu lipskiego oraz przedstawiciele władz
 • 102 rocznica Odzyskania Niepodległości w Lipsku. Od lewej: Anna Kwiecień, Marek Suski, Sławomir Śmieciuch, Łukasz Maciejewski
  102 rocznica Odzyskania Niepodległości w Lipsku. Od lewej: Anna Kwiecień, Marek Suski, Sławomir Śmieciuch, Łukasz Maciejewski