Jakie rozwiązania dla OSP wprowadza Tarcza 4.0 – COVID-19?

Aktualności » Jakie rozwiązania dla OSP wprowadza Tarcza 4.0 – COVID-19?

Jakie rozwiązania dla OSP wprowadza Tarcza 4.0 – COVID-19?

W ustawie znajduje się kilka rozwiązań dla organizacji pozarządowych (OSP), w tym mechanizm umarzalnych mikropożyczek do maksymalnie  5000 zł na działalność gospodarczą i statutową.

Mikropożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że ze wsparcia skorzystają także te OSP, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Niestety, nie wszystkie OSP kwalifikują się do pomocy i nie dla wszystkich pomoc będzie dostępna w pełnej wysokości.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy spełnić kilka warunków:
•    przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym (2019) nie może przekroczyć 100000 zł,
•    wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
•    działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
•    pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki, jedynie, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Organizacje, które będą uprawnione do skorzystania z pomocy, mogą liczyć na umorzenie pożyczki, po warunkiem, że będą prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia - ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczki udzielane są z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę podmiotu.


Wnioski o pożyczkę dla organizacji pozarządowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje o możliwości skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

•     wnioski o pożyczkę mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. , (np. stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, kluby sportowe, parafie),
•    pożyczka może być udzielona do wysokości do 5 tysięcy zł, ale nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
•    przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100000 zł.,
•    we wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym,
•    okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a rozpoczęcie spłaty będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
•    pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem , że organizacja pozarządowa lub podmiot,  o którym m owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Druki dokumentów zamieszczone są w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców > Tarcza antykryzysowa COVID-19.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 48 3323658

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku 

  • Niebieski napis "info OSP" na białym tle
    Niebieski napis "info OSP" na białym tle