Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Oceniono poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu

Archiwum » Archiwum 2019 » Oceniono poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu

Na wspólnym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego, które odbyło się w dniu 14 marca 2019r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku dokonano oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu lipskiego.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Węgrzecka – Wicestarosta Lipski – Zastępca Szefa Zespołu. Rada Powiatu na ostatnim posiedzeniu zobowiązała Starostę Lipskiego do zorganizowania wspólnego posiedzenia „Komisji” i „Zespołu” z udziałem przedstawicieli „Wód Polskich” celem dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu lipskiego i przedłożenia wniosków z obrad na najbliższej sesji.

Przebieg obrad:

Marian Wodnicki - Kierownik Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego;  przedstawił w formie prezentacji multimedialnej szeroką informację na temat zabezpieczenia powiatu lipskiego przed powodzią a w tym: charakterystykę hydrologiczną powiatu lipskiego, informację o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym powiatu lipskiego na koniec 2018 roku, wykaz sił i środków do akcji przeciwpowodziowej, strukturę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     

Wskazał także, zaproponowane przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą Pana Marka Szymczyka miejsce na stworzenie powiatowego lub powiatowo-gminnego magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Boiska. Jest o niewykończony obiekt miejscowej jednostki OSP).

Agnieszka Mazur - Kierownik Nadzoru Wodnego w Lipsku; omówiła zakres wykonanych prac i zadań w roku 2018, oraz przedsięwzięcia na 2019 rok.

Jerzy Stabryła - Kierownik Nadzoru Wodnego w Iłży; poinformował, że Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu powołano na stałe Zespół Operacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej.

Dariusz Rzeźnik - Przedstawiciel KP PSP; poruszył problem finansowania działań ratowniczych jednostek OSP poza terenem swojej gminy – na przykładzie działań podczas powodzi w 2010 roku. Temat wymaga wyjaśnienia i podpisania wielostronnego porozumienia pomiędzy j.s.t.

Jacek Wielorański - Burmistrz MiG w Lipsku; zapytał o zakres konserwacji rzeki Krępianki na terenie miasta i gminy Lipsko oraz o możliwości jej  poszerzenia.

Dyskusję podsumowała Pani Maria Węgrzecka – Wicestarosta Lipski; Pozytywnie oceniła poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu lipskiego. Liczy na owocną współpracę władz Gmin i Powiatu ze służbami Wód Polskich. Widzi potrzebę podjęcia tematu utworzenia magazynu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych na bazie obiektu OSP Boiska. Podziękowała referującym za przedłożone informacje i dyskusję.

W posiedzeniu uczestniczyło 13 osób w tym, członkowie „Zespołu” i „Komisji” oraz zaproszeni, wśród nich 3 osoby – to kierownicy Nadzorów Wodnych z Lipska, Iłży i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opracował: M.W.

foto: Materiały SP Lipsko

 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019
 • 14.03.2019
  14.03.2019