PUP w Lipsku - informacja o dostępnych formach wsparcia

Aktualności » PUP w Lipsku - informacja o dostępnych formach wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zachęca osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do skorzystania ze szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.

Ponadto tutejszy Urząd zachęca pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach ww. projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Szkolenia: nr tel.: (48) 332 36 37

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: nr tel.: (48) 332 36 58

Materiał zewnętrzny, powierzony przez PUP w Lipsku

  • Niebieski napis "Info PUP w Lipsku" na białym tle
    Niebieski napis "Info PUP w Lipsku" na białym tle