Raport o stanie powiatu w 2019 roku.

Archiwum » Archiwum 2020 » Raport o stanie powiatu w 2019 roku.

  • Flaga powiatu lipskiego
    Flaga powiatu lipskiego

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport o stanie powiatu w 2019 roku

Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik - wzór zgłoszenia) poparte podpisami, co najmniej 150 osób (załącznik - wzór listy poparcia).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 30 czerwca 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (szczegółowe informacje).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.