Zaproszenie do udziału w projekcie

Aktualności » Zaproszenie do udziału w projekcie

Logotypy​​​​​​​

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.


Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.


Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpieniem do projektu oraz pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem staży/ prac interwencyjnych/ refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu proszeni są o kontakt z tut. Urzędem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Staże: nr tel.: (48) 332 36 32
Szkolenia: nr tel.: (48) 332 36 37
Prace interwencyjne: nr tel.: (48) 332 36 59
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: nr tel.: (48) 332 36 58

Wnioski kompletne można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, ul. Rynek 29.

 • Niebieski napis "info PUP w LIpsku" na białym tle
  Niebieski napis "info PUP w LIpsku" na białym tle