Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Archiwum » Archiwum 2021 » Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 28 czerwca 2021 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty - Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

W dniu 28 czerwca 2021 roku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2020. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe, w kompletny, rzetelny i przejrzysty sposób przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu. Do sprawozdania nie ma żadnych uwag.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2020 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

Starosta Lipski serdecznie dziękuje za zaufanie, które po raz kolejny Rada Powiatu potwierdziła udzielając absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta podkreślił że efektywne działania na rzecz naszego powiatu były możliwe dzięki prężnej pracy 15-osobowej Rady, która w imieniu Zarządu reprezentuje samorząd powiatowy. Poprzez Radnych i wszystkich mieszkańców efekty tej pracy są dla nas wszystkich. Starosta zobowiązał się również do kontynuowania tych działań.

  • Wyniki głosowania o przyznanie Zarządowi Powiatu absolutorium
    Wyniki głosowania o przyznanie Zarządowi Powiatu absolutorium
  • Wyniki głosowania o przyznanie Zarządowi Powiatu wotum zaufania
    Wyniki głosowania o przyznanie Zarządowi Powiatu wotum zaufania