Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Archiwum » Archiwum 2019 » Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

 

100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 28 czerwca 2019 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 

W dniu 28 czerwca 2019 roku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2018. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania. Taki dokument to nowość w działalności lokalnych władz, wprowadzony ubiegłoroczną nowelą ustaw samorządowych.